Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Digitoimisto Digitaali Oy
Olavinkatu 31 A 1, 57130 Savonlinna
050 327 5551

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Oskari Malkki
Olavinkatu 31 A 1, 57130 Savonlinna
050 327 5551

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavana Digitoimisto Digitaali Oy:ssä toimii Oskari Malkki, Olavinkatu 31 A 1, 57130 Savonlinna, 050 327 5551

Rekisterin nimi

Digitaali.fi verkkosivuston yhteystietorekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen hoitamista varten digitaali.fi verkkosivustolla olevilla kaavakkeilla. Rekisteriin kerätään tietoja henkilön suostumuksella. Suostumukset on kerätty asiakkailta kaavakkeen yhteydessä olevalla suostumuksen anto valinnalla.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu. Henkilötietoja kerätään vain ennalta sovitulla tavalla, joka on tehty asiakkaille selväksi ennen tietojen keräämistä ja heiltä on kerätty todistettavissa oleva suostumus tietojen keräämistä ja käsittelyä varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Digitoimisto Digitaali Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys, postinumero ja -toimipaikka.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Digitoimisto Digitaali Oy on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Digitoimisto Digitaali Oy:n kumppaneille. Digitoimisto Digitaali Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Digitoimisto Digitaali Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Digitoimisto Digitaali Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Digitoimisto Digitaali Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.

Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Digitoimisto Digitaali Oy on tehnyt päätöksen olla siirtämättä Digitoimisto Digitaali Oy:n hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. Digitoimisto Digitaali Oy luovuttaa yksittäistapauksessa tiedot kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle, jos asiakas tai sidosryhmä on tähän tarkoitukseen antanut Digitoimisto Digitaali Oy:lle mandaatin toimia edellä mainitulla tavalla ja Digitoimisto Digitaali Oy on yhdessä tietosuojavastaavan sekä Suomen tietosuojaviranomaisen kanssa suorittanut riskiperusteiden ja laatujärjestelmän arvioinnin kolmannen maan tietoturvatason todellisesta tasosta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitoimisto Digitaali Oy suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilörekisterin perustuen riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojavastaava osallistuu riskien arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestä tietojen suojaamisen osalta, jota Digitoimisto Digitaali Oy noudattaa. Digitoimisto Digitaali Oy ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:
Digitoimisto Digitaali Oy, Olavinkatu 31 A 1, 57130 Savonlinna

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Digitoimisto Digitaali Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Digitoimisto Digitaali Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Digitoimisto Digitaali Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 15.5.2018.